Θ΄Διεθνής Συνάντηση Studium Historicorum Ecclesiasticorum

Θ΄Διεθνής Συνάντηση Studium Historicorum Ecclesiasticorum,

Ἡ Ἰωάννειος Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολῆς·
«ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα (Ἐπ. Ἰω. Α´ 2,17)»

16-29.10.2019, Ἱ. Μονὴ Βελανιδιᾶς, Ἱ. Μητρόπολις Μεσσηνίας

Αφίσα/Πρόγραμμα