Αντικείμενο

Το «EUSEBIUS LAΒ», Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας,
ιδρύθηκε με το υπ. αριθμ. ΦΕΚ3486/31-10-2016, τεύχ.Β ́, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
α) Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας
β) Εκκλησιαστική Ιστορία
γ) Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και λοιπών Ορθόδοξων Εκκλησιών
δ) Ιστορία των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων
ε) Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας